top of page

Stiftelseförordnande

Stiftelsetyp

Insamlingsstiftelse
 

Stiftare
Lucy Eunique Ruth Sonberg, initiativtagare och grundare av hyllningsprojekten Mammahjärtat och Pappahjärtat och dess digitala plattformar.


Stiftelsens namn
Stiftelsens namn ska vara Insamlingsstiftelsen Mammahjärtat - För ensamstående föräldrars hälsa, välmående och personliga utveckling och på engelska: Motherheart foundation - For single parents' health, well-being and personal development. Stiftelsen bildas genom undertecknande av denna handling och genom ett upprop som skall tillkännages genom offentliggörande på plattformen Mammahjärtat.se. Pengarna som inflyter skall bilda en självständig förmögenhet som främjar det nedan nämnda bestämda och varaktiga ändamålet.

 

Stiftelsens ändamål
Stiftelsens huvudsakliga syfte är att samla in medel och hjälpa ensamstående föräldrar så långt resurserna tillåter, dels driva projekt som syftar till att förbättra livsvillkoren för mammor som lever i fattigdom och utsatthet, dels genom utbildning, opinionsbildning samt kunskap och informationsspridning, dels genom förebyggande och hälsofrämjande arbete för att förändra de normer och värderingar som i dag påverkar främst ensamståendes psykiska och fysiska hälsa, dels 
genom att bedriva stöd/hjälpverksamhet, dels främja vård av ensamstående som drabbats av stress och utbrändhet, främja forskning kring utbrändhet och andra stressrelaterade sjukdomar där ensamstående som målgrupp är i fokus. Stiftelsen skall stödja projekt som jobbar för att förbättra ensamståendes livskvalité, dels genom att erbjuda Kris- och samtalsstöd, dels erbjuda begravningshjälp, dels skall stiftelsen verka för att introducera coachning och personlig utveckling för målgruppen genom workshops, fysiska aktiviteter, föreläsningar och seminarium och i projektform, dels genom samarbeten med företag samt andra verksamheter som kan hjälpa stiftelsen att uppnå sitt ändamål. Stiftelsen får bedriva näringsverksamhet direkt eller genom dotterbolag för att stödja stiftelsens verksamhet. Verksamheten skall bedrivas så att intäkterna i största möjliga mån går till att uppfylla stiftelsens huvudsakliga syfte. Initiativen kan bedrivas både i Sverige och internationellt. Stiftelsen kan även driva egna initiativ. Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.
 

Förvaltning
Stiftaren förordnar härmed att de medel som inflyter genom uppropet varaktigt ska förvaltas i enlighet med ovan angivet ändamål. För denna förvaltning ska det finnas en styrelse i enlighet med stiftelsens stadgar. Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelsen. Styrelsen kan besluta om inrättande av ett kansli, rådgivande organ och andra stödfunktioner som styrelsen finner lämpliga. Lucy Sonberg, Delice Mavinga och Magnus Sonberg, som skall utgöra stiftelsens ursprungliga styrelse, åtar sig att förvalta stiftelsens medel i enlighet med ovan angivet ändamål och stiftarens förordnande.

 

Upprop
Stiftaren förordnar härmed att de medel som inflyter i anledning av uppropet ska bilda en självständig förmögenhet som främjar stiftelsens bestämda och varaktiga ändamål i detta förordnande. Stiftelsen bildas genom undertecknande av denna handling och genom ett upprop som tillkännages via mammahjartat.se.

 

Revision
För tillsyn av uppfyllandet av ändamålet och förvaltning i övrigt skall det finnas en auktoriserad revisor och om styrelsen så beslutar en auktoriserad revisorssuppleant. Denna utses för ett verksamhetsår i taget av styrelsen.

 

Destinärkrets

Mottagare av ekonomiskt stöd från stiftelsen skall vara personer, bolag eller organisationer samt projekt som arbetar i enighet med insamlingsstiftelsens syfte.

 

Stockholm 2020-05-18
Lucy Eunique Ruth Sonberg
Delice Mavinga
Magnus Sonberg

bottom of page