top of page

Stadgar

1. Stiftelsens namn
Stiftelsens namns skall vara Insamlingsstiftelsen Mammahjärtat - För ensamstående föräldrars hälsa, välmående och personliga utveckling. Engelska: Motherheart Foundation - For single parents' health, well-being and personal development.

2. Stiftelsens ändamål
Stiftelsens huvudsakliga syfte är att samla in medel och hjälpa ensamstående föräldrar så långt resurserna tillåter, dels driva projekt som syftar till att förbättra livsvillkoren för mammor som lever i fattigdom och utsatthet, dels genom utbildning, opinionsbildning samt kunskap och informationsspridning, dels genom förebyggande och hälsofrämjande arbete för att förändra de normer och värderingar som i dag påverkar främst ensamståendes psykiska och fysiska hälsa, dels genom att bedriva stöd samt hjälpverksamhet, dels främja vård av ensamstående som drabbats av stress och utbrändhet, främja forskning kring utbrändhet och andra stressrelaterade sjukdomar där ensamstående som målgrupp är i fokus.

 

Stiftelsen skall stödja projekt som jobbar för att förbättra ensamståendes livskvalité, dels genom att erbjuda Kris- och samtalsstöd, dels erbjuda begravningshjälp, dels skall stiftelsen verka för att introducera coaching och personlig utveckling för målgruppen genom workshops, fysiska aktiviteter, föreläsningar och seminarium och i projektform, dels genom samarbeten med företag samt andra verksamheter som kan hjälpa stiftelsen att uppnå sitt ändamål. Stiftelsen får bedriva näringsverksamhet direkt eller genom dotterbolag för att stödja stiftelsens verksamhet. Verksamheten skall bedrivas så att intäkterna i största möjliga mån går till att uppfylla stiftelsens huvudsakliga syfte. Stiftelsen arbetar regionalt, nationellt och/eller globalt. Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

3. Styrelse
Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsen kan besluta om inrättande av ett kansli, rådgivande organ och andra stödfunktioner som styrelsen finner lämpliga. 
Styrelse ska bestå av minst tre (3) och högst tio (10) ledamöter. Styrelseuppdragen ska gälla tills vidare utan bestämd mandattid. Utökning respektive minskning av antalet ledamöter/suppleanter beslutas av styrelsen. Minst 3 stycken ledamöter skall deltaga vid respektive beslutstillfälle och beslutet skall vara av karaktären enkel majoritet. Kan ej enighet i personfrågan nås har ordförande utslagsröst. Vid sammanträden skall protokoll föras i nummerföljd. Protokollen skall undertecknas av ordföranden och den som utsetts att föra protokollet. Ordföranden ska se till att sammanträden och kallelse till styrelsemöte skall utgå minst 14 dagar före styrelsemötet. I kallelsen skall angivas de ärenden som kommer att behandlas på mötet. Till styrelsens sammanträden ska kallas samtliga ledamöter och suppleanter. Deltagande suppleanter äger yttranderätt men ej förslags- eller rösträtt. Ordföranden skall tillse att sammanträden hålles minst 2 gånger per år och kallar härtill skriftligt. Till styrelsen skall ej utgå ersättning annat än för med styrelseuppdraget förenade direkta kostnader. Styrelsen skall fortlöpande bedriva såväl en generellt som en selektivt inriktad insamlande verksamhet. Styrelsen ska upprätta en intern arbetsordning och ett styrdokument till hjälp för den löpande verksamheten. Styrelsen kan delegera vissa uppdrag och avgörandet av vissa ärenden till enskild styrelseledamot, extern person eller arbetsutskott.

 

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

 

Så länge Lucy Sonberg så önskar skall hon vara styrelseledamot och även styrelseordförande. Väljer stiftaren att avgå som styrelseledamot eller som styrelseordförande, skall till ledamot och/eller till ordförande i första hand utses någon som hen valt som efterträdare och i andra hand en person som styrelsen är enig om att välja. När en styrelseledamot avlider eller av annat skäl avgår skall övriga styrelseledamöter utse ersättare för den avgångne. Styrelsen ska ha rätt till ersättning för utlägg i samband med styrelseuppdraget. Styrelsen äger rätt att anställa personer för olika funktioner som kan komma att vara behövliga för Stiftelsens förvaltning.
 

4. Förvaltning
Insamlingsstiftelsen skall ha egen förvaltning. Styrelsen ska vid förvaltning av Insamlingsstiftelsens tillgångar tillse att dess egendom är förvarad på fullt betryggande sätt och att tillgångarna ger bästa 
möjliga avkastning. Förvaltningen skall i övrigt ske under beaktande av vad som följer av lagen om tillsyn över stiftelser. Insamlingsstiftelsen ska genom att motta testamenten, donationer, anslag och gåvor och kan genom att samarbeta med företag, organisationer, fonder, stiftelser eller på annat sätt, generera de medel som erfordras för att uppfylla ändamål och syfte. Det ska finnas möjlighet för insamlingsstiftelsen att verka för sina syften, i egen regi eller via andra, genom informationsspridning, opinionsbildning, utveckla plattformar och arbetssätt som kan användas för att att göra skillnad i målgruppens liv.

 

5. Placeringsriktlinjer
Insamlingsstiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning för att utdela bidrag i enlighet med ändamålet. Styrelsen ska se till att Insamlingsstiftelsens tillgångar på bästa sätt är räntebärande med strängt iakttagande av medlens säkerhet. Insamlingsstiftelsens styrelse beslutar om placering av de samlade resurserna jämte avkastningen.

 

6. Räkenskaper och Revision
För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper. Granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper ska utföras av en av styrelsen utsedd auktoriserad revisor med angivande huruvida stiftelsen förvaltat stiftelsen i enlighet med stadgarna, god stiftelsesed och gällande lagstiftning.
Räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsens förvaltningsberättelse tillsammans med ekonomisk redovisning för föregående verksamhetsår skall senast den 1 maj överlämnas till stiftelsens revisor, vilken inom två månader skall upprätta revisionsberättelse. Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse skall i laga ordning överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

7. Ändringar av stadgar
Styrelsen får utan tillstånd av myndighet ändra, upphäva eller åsidosätta föreskrifterna i detta förordnande så länge detta görs i enlighet med stiftelsens syfte, ändamål och grundsyn. Ändring av stadgar får beslutas endast av en fulltalig styrelse med kvalificerad majoritet där minst tre fjärdedelar av ledamöterna, däribland ordföranden, stödjer beslutet. Sådan ändring kan endast ske under förutsättning att ändringen inte strider mot Insamlingsstiftelsens syfte, ändamål och grundsyn.

8. Upplösning
Insamlingsstiftelsen kan upplösas om styrelsen ansöker om detta enligt då gällande bestämmelser. I samband med detta ska styrelsen besluta hur Insamlingsstiftelsens innevarande tillgångar skall hanteras för att fortsätta tjäna angivet ändamål. Ansökan om upplösning ska föregås av ett beslut härom, fattat av en enhällig och fulltalig styrelse.

 

9. Stiftelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

 

10. Firmateckning
Stiftelsens firma tecknas av den eller de som styrelsen därtill utser 
Stockholm 18 05 20

 

  • Lucy Sonberg

  • Delice Mavinga

  • Magnus Sonberg

bottom of page