top of page

Köpvillkor

Dessa villkor gäller för webbplatserna www.stiftelsenmammahjartat.se

 

Läs noga igenom dessa villkor. Genom att utnyttja Webbplatsen eller ansöka om Prenumeration via Webbplatsen godkänner du villkoren och accepterar att vara bunden av dem. Skriv gärna ut en kopia för referensändamål. Läs även vår Integritetspolicy.

 

Information om oss  

  

Insamlingsstiftelsen Mammahjärtat  

Adress: Ringvägen 11, 196 30 Kungsängen  

E-post: info@stiftelsenmammahjartat.se  

Organisationsnummer: 8024816053  

Säte: Stockholm

1. Priser  

Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser och fraktkostnader som från tid  till annan anges på Webbplatsen. Priset för en prenumeration består vanligen av en återkommande periodisk avgift (t.ex. en månadsavgift). De priser som gäller för din Prenumeration anges i samband med din ansökan. Du är bunden till de priser som gällde vid  den tidpunkt du ansökte om prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om prisändringar och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).  

2. Betalning  

Genom Prenumerationen förbinder du dig att betala den periodiska avgiften fram till prenumerationens upphörande. Den första periodiska avgiften utgår i samband med din ansökan om prenumeration och efterkommande avgifter utgår vanligtvis den 26:e varje kalendermånad. Om din ansökan inte beviljas kommer det emellertid inte att utgå någon avgift.  

 

Betalning ska ske genom kredit- eller betalkort (Visa eller Mastercard), PayPal. Du godkänner att vi får debitera de periodiska avgifterna från ditt kredit, betalkort eller PayPal konto utan ytterligare godkännande fram till dess du byter betalningssätt och/eller uppdaterar dina betalningsuppgifter via ditt konto på Webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande till info@stiftelsenmammahjartat.se (med tillägg av den tid som vi skäligen kan kräva för att hinna åtgärda debiteringen). Vid dröjsmål debiteras en påminnelseavgift på 60 kr, samt dröjsmålsränta med 24 % + gällande referensränta. Betalning kan även ske med av oss utställd presentkort (enligt villkoren för presentkortet). Vi förbehåller oss rätten att låta göra en kreditupplysning på dig.  

  

3. Leveranstider  

Beroende på vart i landet du bor kommer du få din leverans levererad av PostNord. Leveranstiden är normalt 3-5 arbetsdagar från det att vi skickar ut din beställning. Om en produkt tar slut förbehåller vi oss rätten att inte leverera någon men vi meddelar dig snarast. Det kommer i så fall inte heller att utgå någon avgift för den månaden.

 

4. Ångerrätt  

Om du är konsument får du enligt lag ångra dig inom 14 dagar (”Ångerfristen”) från den dag du mottar din produkt. Du får utöva din ångerrätt endast om produkten hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om produkten har förstörts eller  förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till dig.  

 

Information om utövande av ångerrätt  

Du utövar din ångerrätt genom att kontakta oss inom ångerfristen och på egen bekostnad återsända produkten till oss inom 14 dagar från det att du meddelar oss att du ångrar dig. Du kan kontakta oss genom ditt konto på Webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande till info@stiftelsenmammahjartat.se. Produkten skickas till följande adress:

Stiftelsen Mammahjärtat  

Ringvägen 11,  

196 30 Kungsängen  

 

Vi ber dig återsända produkten i sin originalförpackning. Om du utnyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka vad du har betalt för Produkten i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 9 nedan).  

  

5. Reklamation  

Om en produkt är felaktig kan du inom skälig tid reklamera produkten och få instruktioner om hur du kan returnera den. Reklamationen kan lämnas genom att skicka ett meddelande med beskrivning felet till info@stiftelsenmammahjartat.se. Återbetalning för felaktig produkt sker i enlighet med vår återbetalningspolicy.  

  

6. Återbetalningspolicy  

Om du lämnar tillbaka en produkt till oss för att du har utövat din ångerrätt, kommer vi att genomföra återbetalning snarast och senast inom 14 dagar från den dag då vi tagit emot ditt meddelande om att du vill utnyttja ångerrätten, förutsatt att vi också har tagit emot produkten, eller du kan visa att den sänts tillbaka till oss. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för produkten samt eventuella fraktkostnader, minus den eventuella värdeminskningen. Du får emellertid själv bära fraktkostnaden för att återsända produkten till oss. Om du lämnar tillbaka en produkten till oss av något annat skäl (t.ex. för att du anser att produkten är felaktig) kommer vi att undersöka den återlämnade produkten och meddela dig via e-post inom skälig tid om din reklamation kan godtas och hur vi i så fall avhjälper felet,  genom t.ex. omleverans, prisavdrag eller återbetalning. En eventuell återbetalning genomför vi så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag vi mottagit den reklamerade varan. Vi betalar vanligen tillbaka pengar till dig med samma metod som du använde för att betala till oss.  

  

7. Ansvar  

Om du är konsument regleras vårt ansvar för våra produkter i konsumentköplagen (1990:932). I övrigt ansvarar vi bara för brott mot dessa villkor och bara till ett sammanlagt belopp motsvarande din årsavgift för Prenumerationen, såvida inte grov vårdlöshet eller uppsåt föreligger. Begränsningarna gäller inte i den del de skulle inskränka dina rättigheter enligt tvingande författning.  

  

8. Befrielsegrunder  

Om fullgörandet av våra åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska  detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.  

  

9. Tredjepartswebbplatser  

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en av våra partners, annonsörer eller koncernbolag eller av annan tredje part. Observera att vi inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där.    

10. Meddelanden  

Meddelanden till oss ska skickas till info@stiftelsemammahjartat.se. Meddelanden till dig skickas till den e-postadress eller postadress som du angivit eller publiceras på Webbplatsen.  

 

11. Immateriella rättigheter  

Vi eller våra licensgivare äger alla immateriella rättigheter till Webbplatsen och allt material som publiceras på Webbplatsen. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls. Du får för personligt bruk skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av sidor på Webbplatsen. Du får däremot inte använda någon del av vårt upphovsrättsskyddade  material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från oss eller från vår licensgivare. Genom Prenumerationen ger du oss en oåterkallelig rätt att citera från de kommentarer angående oss, Produkterna eller Prenumerationerna som du lämnar på webbplats, blogg eller socialt medium och använda citaten på vår sida, på sociala medier och i annan marknadsföring.  

  

12. Tillägg och ändringar 

Vi har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar av dessa villkor. Du är bunden till de villkor som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om ändringar av tillägg och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).  

  

13.Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter  

Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt prenumerationen utan vårt föregående skriftliga samtycke. Vi får dock överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen när som helst under prenumerationsperioden.  

  

14. Tillämplig lag och tvist  

Dessa villkor och prenumerationen ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor eller Prenumerationen ska avgöras av allmän domstol.   

bottom of page