top of page

Vårt förebyggande arbete mot penningtvätt

Denna information berör hur Insamlingsstiftelsen finansierar sin verksamhet, vilka källor samt andra regler för hur insamlingen ska bedrivas. Policyn är de riktlinjer som ska följas för insamling av medel till verksamheten. Den tar utgångspunkt från de värderingar som organisationen står för. Detta för att du som gåvogivare ska känna dig trygg när du ger en gåva till Insamlingsstiftelsen Mammahjärtat.

 

I stiftelselagen finns bestämmelser om stiftelser för penninginsamlingar, s.k. insamlingsstiftelser. En insamlingsstiftelse bildas genom att en eller flera personer förordnar att pengar som flyter in efter ett upprop av dem som en självständig förmögenhet ska främja ett bestämt och varaktigt ändamål. Bestämmelserna innebär att insamlingsstiftelser, sett över en period om tre år, ska använda minst tre fjärdedelar av intäkterna för ändamålet. Om en insamlingsstiftelse inte följer bestämmelserna kan tillsynsmyndigheten ingripa genom att t.ex. förelägga stiftelsens styrelse eller förvaltare att använda en större del av intäkterna för stiftelsens ändamål. Med intäkter avses insamlade medel, övriga verksamhetsintäkter och löpande finansiella intäkter före avdrag för direkta kostnader för verksamheten och stiftelsens förvaltning samt räntekostnader. Bestämmelserna tar alltså sikte på både insamlade medel och andra intäkter som stiftelsen har under treårsperioden.

Insamlingens ändamål

I all insamlingsverksamhet ska ändamålet specificeras så att inga missförstånd kan uppstå hos givaren. I de fall missförstånd uppstår ska Insamlingsstiftelsen Mammahjärtat bemöta detta med ett professionellt förhållningssätt och omedelbart utredas. Är insamlingen projektspecifik ska detta tydligt framgå för givaren. För att Insamlingsstiftelsen Mammahjärtat ska kunna utvecklas och växa, kan insamlade gåvor även gå till viss administration samt insamlingskostnader. Dessa kostnader får aldrig överstiga 25 % i enligheten med regler från svensk insamlingskontroll. Hur fördelningen av intäkterna har förhållit sig under ett verksamhetsår, rapporteras i årsredovisningen, som även publiceras på hemsidan.
 

Nekande av gåvor
Insamlingsstiftelsen Mammahjärtat förbehåller sig rätten att neka gåvor i de fall stark misstanke om gåvogivarens verksamhet står i strid med stiftelsens riktlinjer, värderingar samt om det finns misstanke att gåvans ursprung är förenad med olämpligheter. Andra skäl att neka gåva kan vara att gåvan får oönskade konsekvenser på grund av att gåvan ges från politiska partier eller religiösa organisationer vars uppsåt är att marknadsföra partipolitiska eller religiösa åsikter, gåvor från företag och organisationer som bryter mot riktlinjer enligt Diskrimineringsombudsmannen eller gåvor från branscher inom alkohol-, tobak-, pornografi- och vapenbranscherna. Insamlingsstiftelsen Mammahjärtat kan även tacka nej till gåvan om den är förenad med specifika villkor som vi anser att vi inte kan uppfylla, eller om kostnaderna för att ta emot gåvan inte står i proportion till gåvan i sig. Andra skäl att tacka nej kan vara att gåvan får oönskade konsekvenser eller om den består av varor, tjänster, byggnader med mera som vi inte kan använda eller avyttra. Denna typ av beslut tas av styrelsen.

Våra åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

 

I arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi som verksamhetsutövare bedöma riskerna för att vår verksamhet skulle kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Detta kallas för en allmän riskbedömning. Utifrån de bedömda riskerna ska sedan rutiner och riktlinjer upprättas. En viktig del i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism är att lära känna våra givare – uppnå kundkännedom – innan transaktioner genomförs eller affärsförbindelser ingås. Omfattningen av givarkännedoms-åtgärderna styrs av vår  riskbedömning av varje enskild givarrelation, vilket kallas givarens riskprofil.

• Processer kring kundkännedom – när du blir givare, och även ibland när du är i kontakt med oss i övrigt, ställer vi frågor om dig.


• Transaktionsmonitorering – vi övervakar alla transaktioner med system vars syfte är att upptäcka avvikelser och misstänkta beteenden.


• Signaler från system och processer – när vi får signaler om avvikelser så gör vi djupare analyser, såväl själva som med extern hjälp.


• Misstänkt penningtvätt eller försök till penningtvätt – som insamlingsorgan har vi ansvar för att upptäcka och förhindra misstänkt penningtvätt och rapportera dessa till Finanspolisen. Det är sedan polisen som utreder om det begåtts något brott.

 

Riskbedömning
Enligt penningtvättslagen ska ett företag ha god kunskap om sina kunder, så kallad kundkännedom. Vad företaget behöver göra för att lära känna sin kund styrs av hur stor risken är att företaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Företaget måste därför göra en bedömning av risken för att verksamheten utnyttjas för dessa ändamål.


Kontroll av kundens identitet
I penningtvättssammanhang talas om grundläggande åtgärder och skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom. Ju högre risken är att företagets verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism, desto mer omfattande åtgärder måste
företaget vidta.

 

Grundläggande åtgärder
Innebär att identifiera kunden genom att till exempel kontrollera identitetshandling eller register utdrag. Om det kan antas att kunden inte handlar för egen räkning ska företaget, på lämpligt sätt, skaffa sig kännedom om identiteten hos den för vars räkning kunden handlar. Man talar då om kontroll av den verkliga huvudmannens identitet.


Utbildning och skydd
Vi kommer kontinuerligt utbilda oss i frågor som rör penningtvätt och finansiering av terrorism. Utbildningsprogrammet ska vara anpassat till företagets storlek och verksamhet. Vid tar också ansvar i att informera framtida anställda om vilka åtgärder som har vidtagits och som ska vidtas för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Anställda som granskar eller rapporterar misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism kan riskera att utsättas för hot eller andra fientliga åtgärder. Ett företag ska identifiera och analysera de hot som kan komma att riktas mot anställda. 
Försök till penningtvätt och finansiering av terrorism är två komplexa områden som kräver stora krafttag och samarbete. Vi strävar efter att ha ett gott samarbete med vår bank men också till andra tillsynsmyndigheter. Utöver samarbeten med andra aktörer
har vi, som stöd i vårt förebyggande arbete, regler och en policy som vi arbetar utifrån.

90-konton
Insamlingsstiftelsen Mammahjärtat har som mål att skaffa ett 90-konto. 90-kontot är en kvalitetsstämpel som talar om för givaren att det är en seriös insamlingsorganisation som står under oberoende kontroll och granskning. Ett 90- konto är ett sjusiffrigt PlusGiro eller Bankgirokonto som inleds med 90. Det går också att koppla ett swishnummer till 90-kontot med motsvarende nummer. Enligt avtal med Svensk Insamlingskontroll granskas hela organisationens verksamhet och inte enbart det som kommer in via 90-kontot.


Vad krävs för att öppna ett 90-konto?


• Organisationen ska bedriva offentlig insamling för humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål.


• Endast ideella föreningar, stiftelser eller trossamfund kan ansöka.


• Ändamålet ska vara så bestämt att det går att kontrollera


• Styrelsen ska bestå av minst tre personer och ha en auktoriserad revisor


• Budget


• Verksamhetsplan

bottom of page